Política de privacitat

RESERVAR
Millor preu garantit
Late check out segons disponibilitat
Descompte exclusiu parking
Millor preu garantit
Late check out segons disponibilitat
Descompte exclusiu parking
Inici
·
política de privacitat
·

Política de privacitat

Configuració de cookies

 

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT / TRANSPARÈNCIA


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la seva normativa de desenvolupament, MORA ROSAS, SA, (Hotel Park San Jorge) informa tots els usuaris de la Web www. parkhotelsanjorge.com (la "Web") sobre el tractament de les vostres dades personals, les facilitades durant l'accés i ús de la Web i en la seva relació quotidiana amb Hotel Park San Jorge (D'ara endavant l'Hotel).

 

Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

 

 • Atendre la sol·licitud d'informació requerida, a través dels apartats destinats al contacte o consulta a propòsit dels diferents serveis oferts a l'Hotel, al lloc web.
 • Remetre el newsletter de l'Hotel per informar sobre activitats, ofertes promocions i altra informació que entenguem pugui ser del vostre interès.
 • Possibilitar la gestió, de la reserva on-line a l'Hotel.
 • Facilitar el tràmit de reserva en futurs processos de contractació.
 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats a l'Hotel.
 • Gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors.
 • Captació d'imatges pel sistema de videovigilància instal·lat a l'Hotel.


Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

 • Per atendre la sol·licitud d'informació requerida a través de l'apartat "Contacte" o “Consulteu sobre…” de la Web: El consentiment manifestat a partir del requeriment enviat.
 • Per a la remissió del newsletter de l'Hotel: El vostre consentiment / art. 21.1 LSSI, en cas de comunicacions electròniques.
 • Facilitar el tràmit de reserva, en processos de contractació futurs: Un interès legítim de l'hotel per a la millora de gestió de procediments de reserva.
 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats a l'Hotel: L'execució del contracte
 • Per a la gestió de les reserves en línia, l'execució del contracte.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i proveïdors, l'execució del contracte.
 • Captació d'imatges pel sistema de videovigilància instal·lat a l'Hotel. Interès públic de seguretat de les instal·lacions, béns i persones.

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que siguin necessàries, per a cadascuna de les finalitats a què es destinin les dades. En tot cas durant els terminis legalment establerts per fer-ho.

En el cas dinformació relativa a la prestació de serveis, durant el termini necessari per donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o consulta comunicada. Pel que fa a la tramesa de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les vostres dades a tercers.

Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades, terceres, encarregades del tractament de l'Hotel.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Quan l'Hotel tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.

 

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin les que siguin incompletes.

 

Supressió.- Linteressat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas a la supressió estarà subjecta als límits establerts a la norma reguladora.

 

Limitació del seu tractament.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les dades de caràcter personal

 

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies  i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'hotel deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Dret a la portabilitat de les vostres dades.- És a dir, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hagueu facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica ia transmetre-les a un altre responsable del tractament.

 

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a Mora Rosas, S.A. (Hotel Park San Jorge), oa través de l'adreça de correu electrònic: recepcion@parkhotelsanjorge.com, on també podreu sol·licitar més informació sobre els tractaments duts a terme per l'Hotel.

 

On obtenim les vostres dades?

 

Les vostres dades ens han estat facilitades per vostè, la vostra empresa o tercers tals com agències de viatges, centrals de reserves, etc.. A més dels generats a partir de la prestació de serveis contractada.

 

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

 

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com les altres dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigides per la normativa aplicable, és obligatori declarar-les i la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d'accedir al servei. Les dades restants que se sol·liciten són voluntàries, per la qual cosa el fet de no facilitar-les no impedirà l'establiment de la relació contractual.

 

Tutela de les autoritats de control

 

En cas que ho cregui oportú, pot requerir la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C/ Jorge Juan núm. 6 28001 Madrid.

 

Mesures de seguretat

 

L'Hotel ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades al Hotel. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Fet
tornar